Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

هشتاد و هشت آیه برای روح القدس در عهد جدید کدامند؟

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Share on Facebook

روح القدس

 متی فصل یک آیه هجده

۱۸امّا ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با هم آیند، او را ازروحالقدس حامله یافتند.

   متی فصل یک آیه بیست

۲۰اما چون او در این چیزها تفکر می‌کرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده، گفت: ای یوسف پسر داود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است، ازروحالقدساست.

   متی فصل سه آیه یازده

۱۱من شما را به آب به جهت توبه تعمید می‌دهم. لکن او که بعد از من می‌آید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم؛ او شما را بهروحالقدسو آتش تعمید خواهد داد.

   متی فصل دوازده آیه سی و یک

۳۱از این رو، شما را می‌گویم هر نوع گناه و کفر از انسان آمرزیده می‌شود، لیکن کفر بهروحالقدساز انسان عفو نخواهد شد.

   متی فصل دوازده آیه سی و دو

۳۲و هر که برخلاف پسر انسان سخنی گوید، آمرزیده شود اما کسی که برخلافروحالقدسگوید، در این عالم و در عالم آینده، هرگز آمرزیده نخواهد شد.

   متی فصل بیست و هشت آیه نوزده

۱۹پس رفته، همه امّت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن وروحالقدستعمید دهید.

   مرقس فصل یک آیه هشت

۸من شما را به آب تعمید دادم. لیکن او شما را بهروحالقدستعمید خواهد داد.

   مرقس فصل سه آیه بیست و نه

۲۹لیکن هر که بهروحالقدسکفر گوید، تا به ابد آمرزیده نشود بلکه مستحقّ عذاب جاودانی بُوَد.

   مرقس فصل دوازده آیه سی و شش

۳۶و حال آنکه خود داود درروحالقدسمی‌گوید که خداوند به خداوند من گفت: بر طرف راست من بنشین تا دشمنان تو را پای انداز تو سازم؟

   مرقس فصل سیزده آیه یازده

۱۱و چون شما را گرفته، تسلیم کنند، میندیشید که چه بگویید و متفکر مباشید بلکه آنچه در آن ساعت به شما عطا شود، آن را گویید زیرا گوینده شما نیستید بلکهروحالقدساست.

   لوقا فصل یک آیه پانزدهم

۱۵زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود، پر ازروحالقدس خواهد بود.

   لوقا فصل یک آیه سی و پنج

۳۵فرشته در جواب وی گفت: روحالقدسبر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آنجهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد.

   لوقا فصل یک آیه چهل و یک

۴۱و چون الیصابات سلام مریم را شنید، بچه در رحم او به حرکت آمد و الیصابات بهروحالقدسپر شده...

   لوقا فصل یک آیه شصت و هفت

۶۷و پدرش زکریا ازروحالقدسپر شده، نبوت نموده، گفت:...

   لوقا فصل دو آیه بیست و پنج

۲۵و اینک شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقی و منتظر تسلی اسرائیل بود وروحالقدسبر وی بود.

   لوقا فصل دو آیه بیست و شش

۲۶و ازروحالقدسبدو وحی رسیده بود که تا مسیح خداوند را نبینی موت را نخواهی دید.

   لوقا فصل سه آیه شانزده

۱۶یحیی به همه متوجه شده گفت: من شما را به آب تعمید می‌دهم، لیکن شخصی تواناتر از من می‌آید که لیاقت آن ندارم که بند نعلین او را باز کنم. او شما را بهروحالقدسو آتش تعمید خواهد داد.

   لوقا فصل سه آیه بیست و دو

۲۲وروحالقدسبه هیأت جسمانی، مانند کبوتری بر او نازل شد و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هستی که به تو خشنودم.

   لوقا فصل چهار آیه یک

۱اما عیسی پر ازروحالقدسبوده، از اردن مراجعت کرد وروحاو را به بیابان برد.

   لوقا فصل یازده آیه سیزده

۱۳پس اگر شما با آنکه شریر هستید، می‌دانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد، چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شماروحالقدسرا خواهد داد به هر که از او سوال کند.

   لوقا فصل دوازده آیه ده

۱۰و هر که سخنی برخلاف پسر انسان گوید، آمرزیده شود. اما هر که بهروحالقدسکفر گوید آمرزیده نخواهد شد.

   لوقا فصل دوازده آیه دوازده

۱۲زیرا که در همان ساعتروحالقدسشما را خواهد آموخت که چه باید گفت.

   یوحنا فصل یک آیه سی و سه

۳۳و من او را نشناختم، لیکن او که مرا فرستاد تا به آب تعمید دهم، همان به من گفت بر هر کس بینی کهروحنازل شده، بر او قرار گرفت، همان است او که بهروحالقدستعمید می‌دهد.

   یوحنا فصل هفت آیه سی و نه

۳۹اما این را گفت دربارهروحکه هر که به او ایمان آرد او را خواهد یافت زیرا کهروحالقدسهنوز عطا نشده بود، چونکه عیسی تا به حال جلال نیافته بود.

   یوحنا فصل چهارده آیه بیست و شش

۲۶لیکن تسلی دهنده یعنیروحالقدسکه پدر او را به اسم من می‌فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد.

   یوحنا فصل بیست آیه بیست و دو

۲۲و چون این را گفت، دمید و به ایشان گفت: روحالقدسرا بیابید.

   اعمال رسولان فصل یک آیه دو

۲تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را بهروحالقدسحکم کرده، بالا برده شد.

   اعمال رسولان فصل یک آیه پنج

۵زیرا که یحیی به آب تعمید می‌داد، لیکن شما بعد از اندک ایامی، بهروحالقدستعمید خواهید یافت.

   اعمال رسولان فصل یک آیه هشت

۸لیکن چونروحالقدسبر شما می‌آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان.

   اعمال رسولان فصل یک آیه شانزده

۱۶ «ای برادران، می‌بایست آن نوشته تمام شود کهروحالقدساز زبان داود پیش گفت درباره یهودا که راهنما شد برای آنانی که عیسی را گرفتند.

   اعمال رسولان فصل دو آیه چهار

۴و همه ازروحالقدسپر گشته، به زبانهای مختلف، به نوعی کهروحبدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن گفتن شروع کردند.

   اعمال رسولان فصل دو آیه سی و سه

۳۳پس چون به دست راست خدا بالا برده شد،روحالقدسموعود را از پدر یافته، این را که شما حال می‌بینید و می‌شنوید ریخته است.

   اعمال رسولان فصل دو آیه سی و هشت

۳۸پطرس بدیشان گفت: «توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطایروحالقدسرا خواهید یافت.

   اعمال رسولان فصل چهار آیه هشت

۸آنگاه پطرس ازروحالقدسپر شده، بدیشان گفت: «ای روسای قوم و مشایخ اسرائیل...

   اعمال رسولان فصل چهار آیه بیست و پنج

۲۵که بوسیلهروحالقدسبه زبان پدر ما و بنده خود داود گفتی چرا امّت‌ها هنگامه می‌کنند و قومها به باطل می‌اندیشند...

   اعمال رسولان فصل چهار آیه سی و یک

۳۱و چون ایشان دعا کرده بودند، مکانی که در آن جمع بودند به حرکت آمد و همه بهروحالقدسپر شده، کلام خدا را به دلیری می‌گفتند.

   اعمال رسولان فصل پنج آیه سه

۳آنگاه پطرس گفت: ای حنانیا چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تاروحالقدسرا فریب دهی و مقداری از قیمت زمین را نگاه داری؟

   اعمال رسولان فصل پنج آیه سی و دو

۳۲و ما هستیم شاهدان او بر این امور، چنانکهروحالقدسنیز است که خدا او را به همه مطیعان او عطا فرموده است.

   اعمال رسولان فصل شش آیه سه

۳لهذا ای برادران، هفت نفر نیک نام و پر ازروحالقدسو حکمت را از میان خود انتخاب کنید تا ایشان را بر این مهم بگماریم.

   اعمال رسولان فصل شش آیه پنج

۵پس تمام جماعت بدین سخن رضا دادند و استیفان مردی پر از ایمان وروحالقدسو فیلپس و پروخرس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و نیقولاوس جدید، از اهل اَنطاکیه را انتخاب کرده...

   اعمال رسولان فصل هفت آیه پنجاه و یک

۵۱ای گردنکشان که به دل و گوش نامختونید، شما پیوسته باروحالقدسمقاومت می‌کنید، چنانکه پدران شما همچنین شما.

   اعمال رسولان فصل هفت آیه پنجاه و پنج

۵۵اما او ازروحالقدسپر بوده، به سوی آسمان نگریست و جلال خدا را دید و عیسی را بدست راست خدا ایستاده و گفت...

   اعمال رسولان فصل هشت آیه پانزدهم

۱۵و ایشان آمده، بجهت ایشان دعا کردند تاروحالقدسرا بیابند...

   اعمال رسولان فصل هشت آیه هفده

۱۷پس دستها بر ایشان گذارده،روحالقدسرا یافتند.

   اعمال رسولان فصل هشت آیه هجده

۱۸اما شمعون چون دید که محض گذاردن دستهای رسولانروحالقدسعطا می‌شود، مبلغی پیش ایشان آورده...

   اعمال رسولان فصل هشت آیه نوزده

۱۹گفت: مرا نیز این قدرت دهید که به هر کس دست گذارم،روحالقدسرا بیابد.

   اعمال رسولان فصل نه آیه هفده

۱۷پس حنانیا رفته، بدان خانه درآمد و دستها بر وی گذارده، گفت: «ای برادر شاول، خداوند یعنی عیسی که در راهی که می‌آمدی بر تو ظاهر گشت، مرا فرستاد تا بینایی بیابی و ازروحالقدسپر شوید.

   اعمال رسولان فصل نه آیه سی و یک

۳۱آنگاه کلیسا در تمامی یهودیه و جلیل و سامره آرامی یافتند و بنا می‌شدند و در ترس خداوند و به تسلیروحالقدسرفتار کرده، همی افزودند.

   اعمال رسولان فصل ده آیه سی و هشت

۳۸یعنی عیسی ناصری را که خدا او را چگونه بهروحالقدسو قوت مسح نمود که او سیر کرده، اعمال نیکو بجا می‌آورد و همه مقهورین ابلیس را شفا می‌بخشید زیرا خدا با وی می‌بود.

   اعمال رسولان فصل ده آیه چهل و چهار

۴۴این سخنان هنوز بر زبان پطرس بود کهروحالقدسبر همه آنانی که کلام را شنیدند، نازل شد.

   اعمال رسولان فصل ده آیه چهل و پنج

۴۵و مومنان از اهل ختنه که همراه پطرس آمده بودند، در حیرت افتادند از آنکه بر امّت‌ها نیز عطایروحالقدسافاضه شد..

   اعمال رسولان فصل ده آیه چهل و هفت

۴۷آنگاه پطرس گفت: «آیا کسی می‌تواند آب را منع کند، برای تعمید دادن اینانی کهروحالقدسرا چون ما نیز یافته‌اند.

   اعمال رسولان فصل یازده آیه پانزدهم

۱۵و چون شروع به سخن گفتن می‌کردم،روحالقدسبر ایشان نازل شد، همچنانکه نخست بر ما.

   اعمال رسولان فصل یازده آیه شانزده

۱۶آنگاه بخاطر آوردم سخن خداوند را که گفت: «یحیی به آب تعمید داد، لیکن شما بهروحالقدستعمید خواهید یافت.

   اعمال رسولان فصل یازده آیه بیست و چهار

۲۴زیرا که مردی صالح و پر ازروحالقدسو ایمان بود و گروهی بسیار به خداوند ایمان آوردند.

   اعمال رسولان فصل سیزده آیه دو

۲چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می‌بودند،روحالقدسگفت: «برنابا و سولس را برای من جدا سازید از بهر آن عمل که ایشان را برای آن خوانده‌ام.

   اعمال رسولان فصل سیزده آیه چهار

۴پس ایشان از جانبروحالقدسفرستاده شده، به سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قپرس آمدند.

   اعمال رسولان فصل سیزده آیه نه

۹ولی سولس که پولس باشد، پر ازروحالقدسشده، بر او نیک نگریسته...

   اعمال رسولان فصل سیزده آیه پنجاه و دو

۵۲و شاگردان پر از خوشی وروحالقدسگردیدند.

   اعمال رسولان فصل پانزده آیه هشت

۸و خدای عارف القلوب بر ایشان شهادت داد بدین کهروحالقدسرا بدیشان داد، چنانکه به ما نیز.

   اعمال رسولان فصل پانزده آیه بیست و هشت

۲۸زیرا کهروحالقدسو ما صواب دیدیم که باری بر شما ننهیم جز این ضروریات

   اعمال رسولان فصل شانزده آیه شش

۶و چون از فریجیه و دیار غلاطیه عبور کردند،روحالقدسایشان را از رسانیدن کلام به آسیا منع نمود.

   اعمال رسولان فصل نوزده آیه دو

۲بدیشان گفت: «آیا هنگامی که ایمان آوردید،روحالقدسرا یافتید؟» به وی گفتند: «بلکه نشنیدیم کهروحالقدسهست!

   اعمال رسولان فصل نوزده آیه شش

۶و چون پولس دست بر ایشان نهاد،روحالقدسبر ایشان نازل شد و به زبانها متکلم گشته، نبوت کردند.

   اعمال رسولان فصل بیست آیه بیست و سه

۲۳جز اینکهروحالقدسدر هر شهر شهادت داده، می‌گوید که بندها و زحمات برایم مهیا است.

   اعمال رسولان فصل بیست آیه بیست و هشت

۲۸پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گله را کهروحالقدسشما را بر آن اسقف مقرر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است.

   اعمال رسولان فصل بیست و یک آیه یازده

۱۱و نزد ما آمده، کمربند پولس را گرفته و دستها و پایهای خود را بسته، گفت: روحالقدسمی‌گوید که یهودیان در اورشلیم صاحب این کمربند را به همینطور بسته، او را به دستهای امّت‌ها خواهند سپرد.

   اعمال رسولان فصل بیست و هشت آیه بیست و پنج

۲۵و چون با یکدیگر معارضه می‌کردند، از او جدا شدند بعد از آنکه پولس این یک سخن را گفته بود کهروحالقدسبه وساطت اشَعیای نبی به اجداد ما نیکو خطاب کرده...

   رومیان فصل پنج آیه پنج

۵و امید باعث شرمساری نمی‌شود زیرا که محبت خدا در دلهای ما بهروحالقدسکه به ما عطا شد ریخته شده است.

   رومیان فصل نه آیه یک

۱در مسیح راست می‌گویم و دروغ نی و ضمیر من درروحالقدسمرا شاهد است..

   رومیان فصل پانزده آیه سیزده

۱۳الان خدای امید، شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد تا به قوتروحالقدسدر امید افزوده گردید.

اولقرنتیان فصل دو آیه سیزده

۱۳که آنها را نیز بیان می‌کنیم نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان، بلکه به آنچهروحالقدسمی‌آموزد وروحانیها را باروحانیها جمع می‌نماییم.

  اول قرنتیان فصل شش آیه نوزده

۱۹یا نمی‌دانید که بدن شما هیکلروحالقدساست که در شما است که از خدا یافته‌اید و از آن خود نیستید؟

  اول قرنتیان فصل دوازده آیه سه

۳پس شما را خبر می‌دهم که هر که متکلم بهروحخدا باشد، عیسی را اناتیما نمی‌گوید و احدی جز بهروحالقدسعیسی را خداوند نمی‌تواند گفت.

  دوم قرنتیان فصل شش آیه شش

۶در طهارت، در معرفت، در حلم، در مهربانی، درروحالقدس، در محبت بیریا...

  دوم قرنتیان فصل سیزده آیه چهارده

۱۴فیض عیسی خداوند و محبت خدا و شرکتروحالقدسبا جمیع شما باد. آمین.

  اول تسالونیکیان فصل یک آیه پنج

۵زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشده، بلکه با قوت وروحالقدسو یقین کامل، چنانکه می‌دانید که در میان شما بخاطر شما چگونه مردمان شدیم.

  اول تسالونیکیان فصل یک آیه شش

۶و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید و کلام را در زحمت شَدید، با خوشیروحالقدسپذیرفتید...

  دوم تیموتائوس فصل یک آیه چهارده

۱۴آن امانت نیکو را بوسیلهروحالقدسکه در ما ساکن است، حفظ کن.

   تیطس فصل سه آیه پنج

۵نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی‌ای که ازروحالقدساست...

   عبرانیان فصل دو آیه چهار

۴در حالتی که خدا نیز با ایشان شهادت می‌داد به آیات و معجزات و انواع قوات و عطایایروحالقدسبر حسب اراده خود.

   عبرانیان فصل سه آیه هفت

۷پس چنانکهروحالقدسمی‌گوید: «امروز اگر آواز او را بشنوید...

   عبرانیان فصل شش آیه چهار

۴زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطای سماوی را چشیدند و شریکروحالقدسگردیدند

   عبرانیان فصل نه آیه هشت

۸که به این همهروحالقدساشاره می‌نماید بر اینکه مادامی که خیمه اول برپاست، راه مکان اقدس ظاهر نمی‌شود.

   عبرانیان فصل ده آیه پانزدهم

۱۵وروحالقدسنیز برای ما شهادت می‌دهد، زیرا بعد از آنکه گفته بود...

   پطرس اول فصل یک آیه دوازده

۱۲و بدیشان مکشوف شد که نه به خود بلکه به ما خدمت می‌کردند، در آن اموری که شما اکنون از آنها خبر یافته‌اید از کسانی که بهروحالقدسکه از آسمان فرستاده شده است، بشارت داده‌اند و فرشتگان نیز مشتاق هستند که در آنها نظر کنند.

  دوم پطرس فصل یک آیه بیست و یک

۲۱زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان بهروحالقدسمجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند.

   یهودا فصل یک آیه بیست

۲۰ اما شما ای حبیبان، خود را به ایمان اقدس خود بنا کرده و درروحالقدسعبادت نموده...

Share on Facebook
 
 

طرق ارتباط با ما

 تلفن: 1525  522 (818) 001

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

آدرس پستی:  P.O.Box: 371043

Reseda CA 91337 USA     

هدیه به این سازمان

سازمان ایران برای مسیح
ارز موردنظر:
مبلغ:
با هم مژدۀ انجیل عیسی مسیح را به فارسی زبانان برسانیم.

خدمات ما

church planting simamasihtv elnathan dubbing 
شما اینجا هستید: Home منابع پرسش و پاسخ هشتاد و هشت آیه برای روح القدس در عهد جدید کدامند؟