Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

روح خداوند با ما چه می کند؟

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Share on Facebook

روح خداوند بر داوود مستولی شد. (اول سموییل16 : 13) 

روح خداوند از شائول رفت. (اول سموییل 16 : 14)

روح خدا به خاطر نافرمانی از انسان دور می شود. همین اتفاق برای شائول افتاد، هر چند او پادشاه و مسح شده بود. کلام خدا می گوید: "روح قدوس او را محزون نسازید" افسسیان 4 : 30

 

بررسی: چرا شائول از طرف خدا طرد شد؟

(اول سموییل 13 : 8 14، 15 : 13 _ 23، 15 : 27 و 28)

چه اتفاقی میافتد؟
وقتی روح خدا بر کسی میآید؟ وقتی روح خدا از کسی دور میشود؟
داوود منتخب خدا و پذیرفته شده بود، هر چند او یک چوپان گمنام بود، او مسح و دعای نبی خدا را پذیرفت و مطیع شد. (اول سموییل 16 : 13)              

شائول مطرود بود و خدا از او دور شده بود.

هر چند پادشاه بود اما روح پادشاه آسمانی از او دور شده بود. (اول سموییل 16 : 1)

ثمرۀ روح بر داوود قرار داشت و شهادت دیگران دربارۀ او: "اینک از پسران یسی بیتلحمی یکی را دیدهام که در نواختن چیره دست است. مردی است شجاع و جنگاور، سخنوری است حکیم و خوش سیما و خداوند با اوست"(اول سموییل 16:18) بر شائول روح شریر آمد و او را اذیت میکرد. او بیماری روانی پیدا کرده بود. (اول سموییل 16 : 14)

داوود از دشت و بیابان به قصر راه یافت.

(مزمور 113 :7 و8)         

پادشاهی شائول به زودی تمام میشد و او از قصر بیرون انداخته میشد. (اول سموییل 16 : 1)

داوود پر از روح القدس، پزشک و شفا دهنده شائول شد کسانی که پر از روح هستند باعث شفای دیگران خواهند شد. (اول سموییل 16 : 23) (مرقس 16 : 18)

شائول مریض شد.

بسیاری مریض میشوند چون روح خدا از آنها دور میشود. (اول سموییل 16 : 23)

داوود پرستش میکرد.

کسانیکه روح خدا را دریافت میکنند پرستش در آنها قوت میگیرد. (مزمور 5 : 3 , 33 : 2)                                        

اما شائول مردی که از روح خدا خالی شده بود پرستش داوود را مختل میکرد و نیزهاش را برای او پرتاب میکرد.

او نبوت کاذب و روح محکومیت داشت. (اول سموییل 18 : 10 و11)

داوود با شجاعت  وارد کارزار نبرد شد و با ایمان بر جلیات پیروز شد (اول سموییل17 : 26 و32 و 50).

اما چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافتو شاهدان من خواهید بود (اعمال رسولان 1: 8) زیرا روحی که خدا به ما بخشیده نه روح ترس، بلکه روح قوت و محبت و انضباط است. 

(دوم تیموتائوس 1 : 7)

اما شائول و مردانش ترسیدند و در برابر جلیات دچار عجز و بیچارگی شدند. (اولسموییل17 : 10و11)

ترس در اثر کمبود روح خداست.

داوود سلاحهای و لیعهد را هدیه گرفت یوناتان  نیز پر از روح بود و با محبت داوود را پذیرفت.

در واقع داوود سلطنت را گرفت. (اول سموییل18 : 410) 

اما سلاحهای شائول را نپذیرفت.

مردی که از روح خدا خالیست هیچ چیز او برای دیگران مفید نیست.

حتی استعدادهای ما بکار نمیآیند اگر از روح خدا خالی شویم. (اول سموییل 17 : 38 و 39)

داوود مورد تشویق مردم قرار میگیرد، (اول سموییل 18 : 5 و 7)

شخصی که پر از روح خداست همیشه مورد تحسین قرار میگیرد." این است کلامی که خداوند به زروبابل می گوید نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من." (زکریا 4 : 6)

شائول تمجید نشد وحسادت نمود و عصبانیشد.  وقتی روح خدا کسی را ترک میکند جای خالی او را حسادت و عصبانیت پر میکند.

 وقتی که ثمرۀ روح نیست کارهای جسم دیده میشود. (اول سموییل 18 : 7 9)

بررسی:  لطفاً ثمره روح را با کارهای جسم مقایسه کنید.

اعمال نَفْس روشن است: بی‌عفتی، ناپاکی، و هرزگی؛بت‌پرستی و جادوگری؛ دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم؛ جاه‌طلبی، نفاق، دسته‌بندی، حسد؛ مستی، عیاشی و مانند اینها. چنانکه پیشتر به شما هشدار دادم، باز می‌گویم که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد. امّا ثمرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری،فروتنی و خویشتنداری است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیست(غلاطیان 5 :  19-23)

داوود نرمش نشان میدهد و از شائول دور میشود. او حتی وضعیت ضعیف شده شائول را احترام میکند.

شائول نیزه را پرتاب نمود اما داوود در نهایت روزی نیزه او را برداشت.                

مردی که از روح خدا پر است همیشه میبخشد و گذشت میکند. اگر نمیتوانی ببخشی باید از روح خدا پر شوی. (اول سموییل 24 : 5 8 و 26 : 9 و 16)

شائول پر از نفرت و رنجش و تلخی شد.

"شائول از داوود میترسید زیرا خدا با او بود ولی از شائول دورشده بود" (اول سموییل 18 : 9 11  و 19 : 10 و 20 : 30 31).

داوود در بیابان و مغاره بود اما مردم در اطراف او جمع شدند.

وقتی روح خدا بر توست مردم در اطراف شما جمع میشوند.

(اول سموییل22: 1 و2)                               

مردم از شائول دور میشدند، حتی فرزندش یوناتان.

نزد کسانی که روح خدا را محزون کردهاند کسی نمیماند حتی اگر او در قصر باشد. (اول سموییل 20 : 34)

خدا با داوود حرف میزد.

در تمام طول زندگیش خداوند سخن میگفت پری روح خدا گوشهای ما را باز میکند تا صدای شبان نیکو را بشنویم. 

(اول سموییل 23 : 11 _ 12)  (مزمور 40 : 1 -2)  (اول یوحنا 2 : 27)  (یوحنا 16 : 13)

شائول خداوند را صدا کرد اما جوابی نشنید.

کسانیکه از روح خالی شدهاند همیشه به سکوت خدا بر میخورند. (اول سموییل 28 : 6 7و 15)

داوود در تنهایی خود بسوی مردان خدا میرود.

او ابتدا نزد سموییل میرود به عنوان پدر و نبی تا آرامش بیابد.

سپس نزد یوناتان رفت به عنوان دوست و برادر و بعد نزد جاد نبی میرود.

کسیکه پر از روح خداست نزد مردان خدا میرود. (متی 12 : 13 15) (اول سموییل 19 : 18 و 23 : 16 17 و 22 : 5)

شائول نزد زن جادوگر رفت.

کسی که از روح خدا خالی است ظرفی است برای روحهای شریر.

شائول سقوط کرده بجای توبه متوسل به چشمه غیر الهی شد و سرانجامش بدتر گردید.

(اول سموییل 28 : 8 و 9)

داوود به پادشاهی رسید و از نسل او عیسی مسیح پادشاه ما به دنیا آمد.

نام داوود در تمامی صفحات کتاب مقدس نوشته شد.

حتی عیسی دربارۀ او سخن گفت.

روح القدس روح پادشاهی است و مسح پادشاهی را در ما شکفته میسازد.

شائول سرانجام خود کشی کرد و پادشاهی را از دست داد.

(اول سموییل 31 : 4 و 5)

کشیش رافی شاهوردیان

Share on Facebook
 
 

طرق ارتباط با ما

 تلفن: 1525  522 (818) 001

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

آدرس پستی:  P.O.Box: 371043

Reseda CA 91337 USA     

هدیه به این سازمان

سازمان ایران برای مسیح
ارز موردنظر:
مبلغ:
با هم مژدۀ انجیل عیسی مسیح را به فارسی زبانان برسانیم.

خدمات ما

church planting simamasihtv elnathan dubbing 
شما اینجا هستید: Home منابع مقالات روح خداوند با ما چه می کند؟